Interakcie liekov

Interakcie liekov / Interakcie liekov

Všeobecné informácie

Interakcie liekov sa stávajú dôležitou témou, ktorej sa doposiaľ nevenovalo veľa pozornosti. Rozvojom poznatkov a častým užívaním kombinácii liekov vzrastá riziko ich vzájomného spolupôsobenia, ktoré môže viesť k vážnym nežiaducim dôsledkom. Nemenej rizikové sú interakcie liekov s niektorými potravinami.

Do dnes bolo u ľudí z hľadiska Evidence Based Medicine (medicíny založenej na dôkazoch) zdokumentovaných okolo 40 000 liekových interakcií. Ďalších okolo 40 000 liekových interakcií bolo popísaných v neklinických štúdiách u zvierat. Väčšina popísaných liekových interakcií je v skupine farmakokinetických liekových interakcií. V poslednej dobe začínajú mať významné zastúpenie predovšetkým liekové interakcie na úrovni transportu liečiv, čo súvisí s prudkým rozvojom poznatkov v tejto oblasti.

Najčastejšie pozorovanou zmenou je zvýšenie alebo zníženie účinku, pričom zníženie účinku je pre pacienta obvykle rizikovejšie, pretože pri ňom hrozí strata účinku liečiva. Môžu sa však objaviť aj iné zmeny, ako napr. renálna, pľúcna, hepatálna či hematologická toxicita. Celkom neočakávané reakcie, ako napr. excesívne zvýšenie krvného tlaku pri inhibícii MAO a súčasnom užívaní potravín bohatých na tyramín, atď.

Celkovo 6,5 % všetkých hospitalizácii bolo podľa Pirmohameda (Pirmohamed M: BMJ 2004; 329) z dôvodu nežiaducich účinkov liekov, pričom 16,6 % prípadoch týchto nežiaducich účinkov vzniklo v dôsledku liekovej interakcie. Z 18 800 pacientov prijatých k hospitalizácii 28 zomrelo.

Po prepočte údajov na odlišnosti v spotrebe liekov a na počet obyvateľov by v dôsledku liekových interakcií malo byť v SR v dôsledku liekových interakcií ročne hospitalizovaných celkom 10 527 pacientov a 94 z nich by malo zomrieť. Pri preskripcii liekov tvorí podiel chýb 0,2 %, teda dve preskripcie z tisíc sú chybné a nemalo by k nim dochádzať.

Okolo 15 % preskripcie sú tzv. problémové preskripcie, pretože zahrňujú rizikový obsah. Tým sú práve liekové interakcie (45 %), duplicity alebo multiplicity (4 %), nevhodná dávka lieku (20 %), kontraindikácia lieku (28 %) alebo podávanie nesprávneho lieku v období tehotenstva a dojčenia.

MYLAN DÔVERA SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK MEDIUS SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA